iGeoTrans

iGeoTrans
  • $ 59.99
  • Version: 1.0
  • Category: Navigation
  • Released: 2011-10-13
  • Size: 1.67M
  • Author: TRAN TRUNG CHUYEN
  • Rating: 4+
Using the iGeoTrans application is a perfect solution to replace handheld GPS navigation devices for iPhone users. It supports for surveying, mapping, land, sea and related fields.

_________________________________________

KEY FEATURES:

✔ Locating user's location with high accuracy.

✔ Allows users to manage and load waypoints, making direct route from user's location.

✔ Displays direction, compass, route and the straight-line distance between user location and selected waypoint on the map in real time.

✔ Users can manage the reference coordinate systems, high accuracy for geodetic datum transformations (7 parameters datum transformation between user-defined coordinate system and WGS 84 Global definition).

✔ Converts coordinates between local geodetic coordinates and map grid coordinates (map projection) in 25 different map projection of the world.

✔ Easily import or export waypoints coordinates in the different coordinate systems.

★★★★★ Better performance on iOS 5

★★★★★ "Awesome, replaced my Garmin 76CSx" - tinhte.vn

_________________________________________

Note: Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

=====================================

Sử dụng ứng dụng iGeoTrans là một giải pháp hoàn hảo để thay thế các thiết bị định vị GPS cầm tay chuyên dụng cho người dùng iPhone. Nó hỗ trợ cho khảo sát, lập bản đồ, đất đai và các lĩnh vực liên quan.

_________________________________________

iGeoTrans có các tính năng chính:

✔ Định vị vị trí người dùng với độ chính xác cao trên hệ tọa độ VN-2000, hệ tọa độ toàn cầu WGS84 hoặc hệ tọa độ do người dùng định nghĩa.

✔ Cho phép người dùng quản lý và load các điểm, tạo lộ trình trực tiếp từ vị trí của người dùng.

✔ Hiển thị hướng, la bàn, lộ trình thẳng và khoảng cách trực tiếp giữa vị trí người dùng và điểm được lựa chọn trên bản đồ ở trạng thái tức thời (phục vụ tìm một vị trí chính xác trên thực địa).

✔ Người dùng có thể quản lý các hệ tọa độ, chuyển đổi hệ tọa độ với độ chính xác cao (7 tham số chuyển đổi giữa hệ tọa độ người dùng và hệ WGS 84).

✔ Chuyển đổi tọa độ giữa tọa độ trắc địa và tọa độ bản đồ trong 25 lưới chiếu bản đồ khác nhau của thế giới.

✔ Dễ dàng nhập hoặc xuất các điểm ở các hệ tọa độ khác nhau.

✔ Hỗ trợ chuyển đổi từ hệ tọa độ VN-2000 hoặc hệ tọa độ do người dùng định nghĩa sang hệ tọa độ toàn cầu WGS 84 và ngược lại.

★★★★★ Hoạt động tốt hơn trên iOS 5

_________________________________________

Lưu ý: Sử dụng GPS đang chạy ở chế độ nền có thể làm giảm đáng kể thời lượng pin.

More apps related iGeoTrans

Copyright © 2010 iAppFind. All rights reserved. SoCode